Verkoop informatie

Stijlelement

U kunt ervan overtuigd zijn dat de ontwikkelaar De Catro B.V. en Bouwbedrijf Kleijngeld B.V. indien u besluit een woning te kopen, alles in het werk zullen stellen om het in ons gegeven vertrouwen waar te maken. Het streven is, binnen de gegeven kwaliteit, een zo goed mogelijk product te leveren. Deze website is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.

Algemene verkoopbepalingen

De Catro B.V. is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bereikbaarheid van de woning. Deze kosten zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van meer- of minderwerkkosten.

De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de ondernemer. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst.

Garantie

De woningen worden gebouwd met het garantiecertificaat van Bouwgarant. Het garantiecertificaat wordt u door Bouwgarant toegezonden, nadat de aannemingsovereenkomst door beide partijen zijn ondertekend. Hierin zijn formele regelingen opgenomen, zoals de garantieregeling, garantienormen, reglementen van inschrijving en een standaard aannemingsovereenkomst.

De overheid heeft het waarborgcertificaat van Bouwgarant officieel erkend. Het Bouwgarant Garantie en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een financieel gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken doet. Mocht de aannemer onverhoopt failliet gaan tijdens de bouwperiode, dan draagt de Garantie- en Waarborgregeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd.

De Garantie- en Waarborgregeling is primair gekoppeld aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar.

De aankoop

Wanneer u besluit tot aankoop van een appartement over te gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkomsten. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat De Catro B.V. u de grond, waarop uw woning gebouwd gaat worden, levert. In de aannemingsovereenkomst wordt Bouwbedrijf Kleijngeld B.V. verplicht om de woning te bouwen en te leveren. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen.

Naar de notaris

Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariële akte (een zogenaamde akte van transport) van het van het perceel of het appartementsrecht, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent. Op deze afrekening staat ook het bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel bij de bank in depot blijft.

Voor het passeren van de transportakte ontvangt u van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale, op die dag verschuldigde bedrag staat aangegeven. Aan extra kosten kunnen hierop onder anderen vermeld zijn:

 • De rente, inclusief btw, over nog niet betaalde, maar wel verschuldigde termijnen tot de transportdatum; (indien van toepassing)
 • De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
 • Aan de bank verschuldigde advies- en afsluitkosten voor de hypotheek.
  Bij het transport tekent u meestal twee akten:
 • De transportakte van de grond;
 • De hypotheekakte.

Hypotheek

Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire geldlening aangevraagd moeten worden. Een financiële adviseur kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke wensen voldoet.

Kosten tijdens de bouw

Volgens het schema in de aannemingsovereenkomst vervallen de bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor termijnfacturen van de aannemer. Deze factuur moet u telkens voorzien van uw handtekening en doorsturen naar de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten.
Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt u een rentevergoeding die gelijk is aan de rente die u moet betalen. U betaalt per saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijnfacturen. De rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen over het opgenomen deel van de hypotheek noemen we bouwrente.

Vrij Op Naam (V.O.N.)

De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zegen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen.

 • Grondkosten;
 • Bouwkosten;
 • Architect- en constructeurhonorarium;
 • Notarishonorarium, in verband met de transport- en splitsingsakte;
 • Opstartkosten Vereniging van Eigenaren;
 • Verkoopkosten;
 • Gemeenteleges (bouwvergunning, welstandsadvies, eventuele procedures);
 • BTW indien van toepassing (thans 21%, een eventuele wijziging wordt conform wettelijke voorschriften doorberekend);
 • Kadastrale inmeting;
 • Aansluitkosten van water-, riool- en elektriciteits­leidingen;
 • De Bouwgarantie premie;
 • De kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering.

De met de financiering van uw woning verband houdende kosten zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst inbegrepen. De kosten zijn onder meer:

 • Notariskosten inzake hypotheekakte;
 • Aan de bank verschuldigde advies- en afsluitkosten voor de hypotheek;
 • Eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheekgarantie;
 • Rente tijdens de bouw.

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:

 • De abonnee-/ aansluitkosten op het telefoonnet;
 • De abonnee-/ aansluitkosten op de cai;
 • Mnd. vastrechtkosten energiebedrijven;
 • Overheids-/gemeentelijke heffingen;
 • Kosten voor eventueel meerwerk;
 • Kosten inrichting;
 • Kosten aanleg privé tuin;
 • Kosten keuken;
 • Kosten erfafscheidingen (m.u.v. hetgeen vermeld is in de bijlagen behorende bij uw contract).

Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient de koper de woning zelf te verzekeren.

Vereniging van Eigenaars (VvE)

De kopers van een appartement zijn eigenaar van hun privé gedeelte en worden gezamenlijk eigenaar van de algemene ruimte van het appartementengebouw en de daarbij horende grond. Alle eigenaren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg van het gehele complex met het bijbehorende buitenterrein. Elk van hen is daarom verplicht lid van de VvE. Net als iedere andere vereniging heeft de VvE een bestuur en een ledenvergadering, de vergadering van Eigenaren. Zij neemt de beslissing over de gang van zaken van het complex. Het onderhoud binnenshuis van het voor de eigenaar bestemde privégedeelte komt ten laste van de appartementseigenaar, maar het onderhoud van die gedeelten die voor algemeen gebruik dienen, komen voor rekening van de eigenaren gezamenlijk. Hierbij valt te denken aan onderhoud en instandhouding van onder andere het gebouw, groenvoorziening, verlichting, en verharding. Het bestuur voert de beslissingen uit en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken. De eigenaren dienen maandelijks de servicekosten aan de vereniging te betalen ter dekking van de gemeenschappelijke uitgaven.

Mogelijkheden meer- en/of minderwerk

Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit een aantal wijzigingen, zodat de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast aan persoonlijke wensen. Een overzicht van deze wijzigingen treft u op de standaard meer- en minderwerklijst aan. Mocht u daarnaast nog aanvullende wensen hebben, dan kunt u die bespreken met de kopersbegeleider van de aannemer. Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal aan u een kopers informatiemap worden overhandigd. Deze map bevat onder meer gegevens betreffende de afhandeling van eventueel meer- en/of minderwerk. Tevens wordt meer uitvoerige informatie gegeven met betrekking tot de woning en de Garantie van Bouwgarant.

Keukeninrichting

Er wordt in de basis geen keuken geleverd. Wij hebben samen met Nuva Keukens een moderne keuken uitgewerkt, die helemaal past bij de uitstraling van uw nieuwe appartement. Deze keukens kunnen wij u tegen een scherpe prijs aanbieden, maar uiteraard heeft u de volledige vrijheid om bij een andere keukenleverancier uw droomkeuken uit te zoeken.

De wanden ter plaatse van de keuken worden behangklaar opgeleverd. Het leveren en monteren van een keuken besteld bij derden moet na de oplevering van uw woning plaatsvinden. Het leidingwerk van de keuken wordt op de standaard locatie afgedopt conform de tekeningen.

Oplevering

Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleveringsprognose gegeven. De datum waarop uw woning waarschijnlijk aan u wordt opgeleverd. Wij moeten daarbij de nodige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject altijd uniek is en veel onzekere factoren zijn. Als het vriest, kan er niet worden gemetseld; als er veel regen valt, kan er niet worden geschilderd, etc.

Een aantal weken voor de oplevering ontvangt u een prognose van de verwachte opleverweek. Circa twee weken voor de oplevering ontvangt u een uitnodiging met exacte datum en tijd voor de oplevering. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d.

Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om samen met de uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien u vooraf aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt u na ondertekening van het ‘Proces verbaal van oplevering’ de sleutels van uw woning.

Voor oplevering wordt het sanitair, de tegels en de beglazing schoon gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het perceel of de bij het appartementencomplex behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt opgeleverd. Bedieningsvoorschriften en onderhoudsinstructies worden gebundeld en in 1-voud, tijdens oplevering aangeleverd.

Constructie

Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken.

Onderhoudsperiode

De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” schriftelijk aan de aannemer mee te delen. Nadat alle voor herstel in aanmerking komende onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, wordt de aannemer geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele onvolkomen na deze periode worden conform de van toepassing zijn de regeling van Bouwgarant behandeld.

Algemeen

De opstalverzekering wordt verzorgd door de Vereniging van Eigenaars. U dient zelf te controleren of uw inboedelverzekering is ingegaan op het moment dat uw appartement wordt opgeleverd.

Disclaimer

Op deze website bijgevoegde tekeningen van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven maten zijn ‘circa’ maten. Daar waar op de tekeningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, badkamerinrichting, etc. staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.

Op de situatie aangegeven openbare bestrating, erfafscheidingen, hagen, verlichting, openbaar groen en de plaats van de hemelwaterafvoeren kan na uitwerking van de plannen nog wijzigen.

Energiezuinig wonen
in het centrum van Dongen?